Individuele coaching ter verhoging persoonlijke en functionele effectiviteit (19 registeruren)

 

Doelgroep

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs)
 • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)

 Je werkt als leerkracht en je wilt je verder ontwikkelen in professioneel handelen en proactief een bijdrage leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen van de school. Persoonlijke coaching kan dan een manier zijn om de volgende stap te zetten.

Door gericht aandacht te besteden aan knelpunten in praktijksituaties word je je bewust van de effecten van je denken, handelen en communiceren met directie, leerlingen, collega’s en ouders. Vervolgens krijgt je de mogelijkheid te oefenen met gespreksvaardigheden om je professioneel te positioneren en profileren in diverse samenwerkingsvormen en weerstandsituaties. Je kunt deze inzichten en vaardigheden benutten om op een taakvolwassen manier om te gaan met school, team en individuele belangen en zodoende als professional mee te denken en mee te werken aan onderwijskundige speerpunten van de school. Na de praktische coaching sta je steviger in je schoenen, ervaar je meer rust in je werk en in je hoofd en maak je bewuste keuzes die bij je passen.

Werkwijze

Het traject bestaat uit een persoonlijk intakegesprek en vijf bijeenkomsten van twee klokuren.

Tijdens de bijeenkomsten komt enige theoretische kadering aan bod ter ondersteuning van de coachthema’s. De nadruk ligt echter duidelijk op de praktische toepasbaarheid.

Ter voorbereiding van elke bijeenkomst geef je de ervaren effecten in de tussenliggende periode weer, aangevuld met de onderwerpen waar jij je verder op wil ontwikkelen.

Ter afronding en borging van het coachtraject vul je een ontwikkelkaart in met behulp van een commitment document en de vijf reflectieformulieren. De ontwikkelkaart geeft inzicht in de ontwikkeling die je tot stand hebt gebracht en welke volgende ontwikkelstappen nog gewenst zijn. Deze informatie kun je benutten voor persoonlijke ontwikkelplannen. De input van jou is van groot belang voor de effectiviteit van het coachingstraject.

Jouw wensen en behoeften in combinatie met de feedback van de gesprekspartners zijn in de eerste instantie richtinggevend voor de inhoud van de bijeenkomsten. Op basis van een intakegesprek vormen verschillende onderwerpen de rode draad in het traject, enkele voorbeelden zijn:

 • Voorwaarden effectieve gelijkwaardige communicatie (reduceren offensieve en defensieve gespreksvoering bij emotionele betrokkenheid);
 • Procesmatig communiceren ontwikkelen door vroegtijdig in gesprek te gaan over wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden;
 • Interactieve luistervaardigheid gericht op het concretiseren van wederzijdse verwachtingen, behoeften en posities optimaliseren;
 • Effectief omgaan met zowel weerstand/emotie van zichzelf als van de gesprekspartner(s);
 • Balans aanbrengen en benoemen tussen tolerantie en stelligheid/directheid vanuit het functiebereik;
 • Vergroten van draagvlak en participatie bevorderen in het kader van gezamenlijk overleg en besluitvorming;
 • Situationele afstemmingsmogelijkheden vergroten door bewust te switchen tussen taakgerichte, relatiegerichte en procedureel gerichte communicatie.

Persoonlijke effectiviteit

 • Voorwaarden effectieve gelijkwaardige communicatie;
 • Interactieve luistervaardigheid gericht op het concretiseren van wederzijdse verwachtingen, behoeften en posities optimaliseren;
 • Effectief omgaan met kwaliteitsbehoefte – reduceren perfectionisme;
 • Balans vinden tussen actief ruimte innemen en actief ruimte bieden aan de ander.

Functionele effectiviteit

 • Metacommunicatie vergroten door bewust te switchen tussen taak-, relatie- en procedureel gerichte communicatie;
 • Vroegtijdig (h)erkennen, benoemen en begrenzen verantwoordelijkheid in verband met samenwerkingsrelatie (ontwikkelen van coachende houding);
 • Effectief omgaan met zowel weerstand van zichzelf als van de ander(en);
 • Vergroten van draagvlak en participatie bevorderen in het kader van gezamenlijk overleg en besluitvorming;
 • Effectief onderscheid maken in hoofd- en bijzaken (helicopterview).
 • Situationeel grenzen kunnen aangeven door onderscheid te maken in individuele, team en organisatie belangen;
 • Procesmatig communiceren om wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden vroegtijdig in kaart te brengen;
 • Proactief communiceren om eigen positie zelfbewust in te nemen;
 • Begrenzing aanbrengen in assisteren en/of adviseren;
 • Assertieve gesprekstechnieken.

Kosten

De kosten van een traject met intakegesprek en vijf coachbijeenkomsten van twee klokuren bedragen € 1750,00. Kosten voor voorbereiding en ontwikkelen naslagmateriaal zijn inbegrepen.

Studiebelasting

19 uur te verdelen in:
12 uur coaching
7 uur zelfstudie

Klik hier voor een kosteloos intakegesprek.