Individuele coaching ter verhoging van de functionele en persoonlijke effectiviteit

Als schoolleider heb je te maken met een complexe en boeiende onderwijsomgeving. Er is voortdurend sprake van ontwikkelingen zowel binnen de school, bijvoorbeeld de invoering van passend onderwijs, als buiten de school met bijvoorbeeld de komst van de nieuwe technologie en de opkomst van de sociale media.

Van jou wordt verwacht dat je vanuit een gedragen missie en visie leiding geeft aan de school, het team en in verbinding staat met de ouders. Je stelt samen met het team de missie en visie op en inspireert, faciliteert en begeleidt het team in het uitvoeren van die missie en visie in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Je initieert en monitort de onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen, het pedagogisch-didactisch klimaat, het klassenmanagement en de doorlopende leerlijnen. Daarnaast ben je het gezicht van de school naar de buitenwereld. Het profileren van de visie, de cultuur van de school en transparantie over de werkwijze van de leerkrachten en transparantie over de resultaten komen daarbij aan de orde.

Een boeiende en uitdagende functie die elke dag weer anders is en een open en ontwikkelingsgerichte kijk en aanpak van je verwacht.

Een coachtraject biedt je de mogelijkheid te klankborden over complexe besluiten, te reflecteren op het eigen denken, handelen en communiceren en dat van het team, teamleden en ouders en te experimenteren met leiderschapsvaardigheden en manieren van communiceren. Coaching is maatwerk; de cultuur van jouw specifieke school en de persoonlijkheid van jou staan centraal. Met de coach zoek je naar manieren van leidinggeven en communiceren die passen bij jouw persoonlijkheid, zodat het niet gaat om kunstjes leren, maar op authentieke wijze denk- en gedragsrepertoire uitbreiden.

Het is taakgerichte coaching. Dit houdt in dat de coaching start vanuit de praktijksituaties waar de schoolleider tegenaan loopt. Met de coach kijk je naar de huidige situatie en de gewenste situatie. Vervolgens ontvang je praktische handvatten om vanuit de positie van schoolleider bewuste keuzes te maken die passend zijn bij jouw persoon.

Voorbeelden van thema’s die regelmatig in een coachtraject aan bod komen, zijn:

 • proactief de positie van schoolleider innemen in het krachtenveld van belangen;
 • coachen van team en teamleden naar meer eigenaarschap;
 • balans vinden tussen enerzijds ouderparticipatie bevorderen en anderzijds invloed van ouders begrenzen;
 • omgaan met zowel de weerstand van jou, als de weerstand van team, teamleden en ouders;
 • helicopterview vergroten door bewust onderscheid te maken in strategische, tactische en operationele zaken en dat ook transparant te verwoorden naar het team;
 • bewust onderscheid maken tussen het innemen van de rol van probleem- of proceseigenaar;
 • coachen en corrigeren van niet naar tevredenheid functionerende teamleden;
 • draagvlak creëren voor onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen;
 • benutten van het verschil tussen oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht denken;
 • timemanagement inzetten om effectief te delegeren en ruimte te maken voor strategische zaken;
 • eigen rol en manier van denken en handelen om de professionele cultuur van de school te vergroten.

De coachtrajecten bestaan uit een intakegesprek van twee klokuren. Op basis van dit gesprek stelt de coach een offerte op die de coachee ter goedkeuring ontvangt. De coachee heeft de mogelijkheid informatie uit de offerte aan te vullen, te wijzigen of weg te laten. Na goedkeuring van de coachee ontvangt de opdrachtgever de offerte.

Een coachtraject bestaat uit vijf of tien bijeenkomsten van twee klokuren. Op basis van het intakegesprek doet de coach een voorstel voor vijf of tien bijeenkomsten. Bij een voorstel van tien bijeenkomsten is er na de vijfde bijeenkomst een voortgangsmoment gepland waarop de coachee, de opdrachtgever en de coach in overleg vaststellen of een vervolg van vijf bijeenkomsten gewenst dan wel noodzakelijk is.

Na elke bijeenkomst vult de coachee een reflectieformulier in. De coachee bepaalt in hoeverre hij/zij dit formulier deelt met de coach en eventueel de opdrachtgever.

Kosten

De kosten van een traject met intakegesprek en vijf coachbijeenkomsten van twee klokuren bedragen € 1900,00. Kosten voor voorbereiding en ontwikkelen naslagmateriaal zijn inbegrepen.

De kosten van een traject met intakegesprek en tien coachbijeenkomsten van twee klokuren bedragen € 3500,00. Kosten voor voorbereiding en ontwikkelen naslagmateriaal zijn inbegrepen.

Indien gewenst kan coaching on the job worden ingezet. Hiervoor worden bijkomende kosten in rekening gebracht in verband met reistijd en reisafstand.

Locatie

De coaching vindt plaats op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle.

Vraag hier een kosteloos intakegesprek aan.