1. Organisatie/Werkwijze

Alle coachingstrajecten worden onder regie van Berg & Boer Coaching en Training uitgevoerd.

2. Geheimhouding

Berg & Boer Coaching en Training garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om coaching te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Kwaliteit

Berg & Boer Coaching en Training staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar coachingstrajecten en dat haar coaches gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een coach uitvalt, zorgt Berg & Boer, in overleg met de kandidaat en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging. Berg & Boer Coaching en Training houdt zich het recht voor de coaching te annuleren of te verzetten in geval van overmacht: een tekortkoming die Berg en Boer Coaching en Training niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan de schuld van het bureau, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van het bureau komt.

4. Uitvoering

Berg & Boer Coaching en Training start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte.

De coachingsdata worden in overleg met opdrachtgever, kandidaat en coach vastgesteld. De coaching dient binnen een jaar afgerond te zijn. Overschrijding van deze termijn is alleen mogelijk in overleg.

5. Prijzen

Standaard zijn in de prijs de kosten van naslagmateriaal, honorarium coach, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Indien hiervan wordt afgeweken, vermeldt Berg & Boer dat in de offerte. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door Berg & Boer Coaching en Training beschikbaar gesteld.

6. Facturering en Betaling

Berg & Boer Coaching en Training factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag of een deelfactuur, indien vermeld in de offerte, bij afronding van het coachingstraject.

Berg & Boer Coaching en Training hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

Indien de betalingstermijn overschreden wordt, ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke aanmaning met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen te voldoen. Indien de opdrachtgever daar geen gehoor aan geeft, ontvangt de opdrachtgever de tweede schriftelijke aanmaning waarin het factuurbedrag verhoogd wordt met de wettelijke rente voor handelstransacties met een betalingstermijn van vijf werkdagen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, geeft Berg en Boer Coaching en Training de vordering uit handen aan een incassobureau. De kosten daarvan zijn voor de opdrachtgever.

 

7. Annulering

Opdrachtgever heeft het recht 14 dagen na het tekenen van de offerte de training kosteloos te annuleren. Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een coachingstraject. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Berg & Boer Coaching en Training een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

  • Bij annulering tot 2 weken voor de geplande start van het traject: 50% van de offerteprijs.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van het traject: 100% van de offerteprijs.

8. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot het coachingstraject kan opdrachtgever gebruik maken van de klachtenprocedure. Indien gewenst kan de opdrachtgever zich wenden tot een onafhankelijke derde; de heer F. van Langevelde RPP, lid dagelijks bestuur Brouwers Accountants en Adviseurs, HRM- specialist aangesloten bij de SRA.

9. Intellectuele eigendom

Al het naslagmateriaal en aanvullend materiaal door Berg & Boer Coaching en training in verband met de coaching verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Berg & Boer Coaching en Training.

10. Aansprakelijkheid

Berg & Boer Coaching en Training is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de coaching, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.